Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR
1.1.- SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : İNTERLAB e-Ticaret Limited Şirketi 
Adresi : Ömerli Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi No:189/3 Arnavutköy / İSTANBUL
İade Adresi : Ömerli Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi No:189/3 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon : 0212 798 21 68
Faks : 0212 798 21 59
E-posta : online@isolab.com.tr
Mersis No : 0478055677100011Madde - 2
 SATICI BILGILERI
.....................................................................
Madde - 3
 ALICI BILGILERI
Tüm üyeler: İNTERLAB E-Ticaret Limited Şirketi Firmasının e-ticaret mağazası www.isolab.com.tr'ye üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

MADDE 4- KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
ALICI'nın, SATICI'ya ait www.isolab.com.tr isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu
Sözleşme'de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış
bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar'ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan
uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

Madde - 5
 SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden deişiklik gösterebilmektedir.

MADDE 6- ÖDEME
6.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve
teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.
6.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ile ödeyecektir. İşbu
Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI
tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.
6.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.
6.4. ALICI'nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda
geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI'nın
kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI'nın siparişine de uygulanacaktır.
6.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya
ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz)
gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde
SATICI'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI,
SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve
taahhüt eder.
6.6. ALICI'nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI'nın insiyatifi
dışındadır. SATICI'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.
6.7. Teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI'nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından
ürün/ürünlerin bedeli, teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir. Teslimat ücreti 3. maddede yer alan tabloda gösterilmiştir.


MADDE 7- TESLİMAT
7.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, SATICI'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (otuz)
günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim
anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere
imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin sipariş
tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilemeyecek olması halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.
7.2 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI
tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek,
ALICI'nın e-posta adresine gönderilecektir. SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri
sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya
bildireceğini ve İNTERLAB’a yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden
kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.
7.3. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste
bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin
ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI'nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu
olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar
teslimat talep etme hakkına sahiptir.
7.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında
ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle
yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması
gerekmektedir.
7.4.1. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anında farkedilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından
iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI'dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.
7.4.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI SATICI'ya yazılı veya müşteri hizmetleri
aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak
olup, iade alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı taktirde, ihbara
konu olan ürün/ürünler, SATICI tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin
yenisi ile değiştirilecektir. Aksi taktirde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir.
7.5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin
ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka
nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme
hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- CAYMA HAKKI
8.1. ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün
içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre
içerisinde SATICI'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen
cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek
nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.
8.2. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler
kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
8.3. ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri
aracılığıyla sözlü olarak SATICI'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, SATICI, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani
demonte edilmiş olarak, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları SATICI tarafından karşılanmak kaydıyla
teslim almakla yükümlüdür. ALICI, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünleri,
işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. SATICI,
cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve
SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. SATICI'nın işbu Sözleşme'nin onaylandığı tarih
itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firmasının öğrenilebilmesi için SATICI ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. ALICI'nın iade edeceği
ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI
tarafından karşılanacaktır.Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.
8.4. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve
taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının
SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI'ya
iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz
konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartının iptal
edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya
konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir
durumda İNTERLAB'dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.
8.5. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI'ya ulaştırmak üzere 1.
maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

MADDE 9- GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm
taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından
karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini
iletebileceği SATICI'nın açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş
yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI'nın hiçbir şekilde
sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi
iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.
9.3. SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını
saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde
siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi
beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI
tarafından yapılan ödemeler 10 (on) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına
yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma
sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.
9.4. Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla
Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini
ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. SATICI, mücbir sebepler
(tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar,
internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve
işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar) nedeni ile Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya
bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi
iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde kendisine iade edilir.
9.5. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata
olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen
tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle,ürünün kendisine
ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
9.6. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI'nın ihtiyacını aşan,
toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende
alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

MADDE 10- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1. İşbu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku
uygulanır.
10.2. ALICI, işbu Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde
ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri'ne başvurma hakkına sahiptir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.